Förbered ett examensarbete matematik

Ett examensarbete i matematik är ett stort åtagande och det är mycket att tänka på både innan genomförandet och under tiden. En bra introduktion och översikt över saker man bör ta i beaktande innan och under tiden man skriver sitt examensarbete i matematik kan vara nog så viktig av många skäl. Dels så måste man fundera på det där med tidsplanering både vad gäller förberedelser och dels så ska man ju vara säker på att man väljer en inriktning som man verkligen klarar av att genomföra och som man känner ett verkligt intresse för. Det kan också vara bra att ta en titt på den efterfråga som finns just nu vad gäller examensarbete matematik för att på så vis finna en uppdragsgivare. På så vis kan man styra upp sitt ämne och arbete i enlighet med de önskemål som finns från en extern beställare av arbetet.

Förberedelser för examensarbete matematik

Innan man påbörjar sitt examensarbete matematik måste man ta ställning till följande frågor:

Är de formella kraven för att få påbörja en uppsats inom genren examensarbete matematik uppfyllda? Kraven är olika beroende på vilken typ av examen man ska ta, kandidat, magister, antal poäng etc. Det är därför viktigt att ha klart för sig vilka krav som gäller för just den typ av examen man strävar efter att erhålla.

Hur hittar man en lämplig handledare? Det kan man antingen göra på eget initiativ, eller genom att vända sig till sin huvudlärare som kan stå till stå till hjälp i denna uppgift. En extern handledare måste bli godkänd av huvudläraren innan arbetet påbörjas.

Hur väljer man vilket ämne man ska skriva om? Man kan i samråd med handledaren ta fram ett område som lämpar sig för examensarbete i matematik.  Matematik är ett stort ämne med många olika inriktningar. Man bör därför ta god tid på sig vid val av område. Förslag på ämnen man kan skriva om i ett examensarbete i matematik är algebra, geometri, dynamiska system, optimering eller numerisk analys.  De generella grundkraven är att arbetet ska lösa ett existerande problem, som det ännu inte finns någon befintlig lösning på, genom att tillämpa de kunskaper man förvärvat under sina studier. Eller att man gör någon form av fördjupning i ett ämne, och på något sätt utvecklar det. Många väljer att utföra sitt examensarbete hos en extern uppdragsgivare ute i näringslivet.

Att komma igång

Det är viktigt att vara ute i god tid och att lägga upp en preliminär handlingsplan i samråd med sin handledare. Att använda sig av en rapportmall för att få struktur i arbetet rekommenderas. Var noga med att specificera alla referenser redan från början. Rubriken på examensarbetet ska väljas med omsorg, då den speglar innehållet och är det första som läsaren ser. Man kan börja med att skriva en introduktion till ämnet man har valt. Introduktionen kan svara på frågor som; varför man har valt just detta ämne? vilka tidigare kunskaper som finns inom området? Man bör också ta med en tydlig formulering av problemet och vad man förväntas uppnå med examensarbetet samt på vilket sätt andra kan dra nytta av lösningen.

Under arbetets gång

Examensarbeten som inte håller den bestämda tidsramen riskerar att bli underkända. Det är därför viktigt att se till att man har regelbundna avstämningar med sin handledare och att man håller sig till handlingsplanen. Man bör skriva en kort sammanfattning varje vecka för att få en överblick över det examensarbete matematik som man jobbar med. Förklara saker och ting utförligt i ditt arbete för att undvika missförstånd.